Testen: aan de hand van psychologische testen en onderzoek geven wij advies omtrent uw functioneren, uw persoonlijkheid of loopbaan.
Let svp op: in onze testpraktijk staan met name werkgerelateerde problematiek en functioneringsvragen centraal. Alles gericht op ontwikkeling en re-integratie. Voor zeer gespecialiseerde psychodiagnostiek in het klinische danwel formeel psychotherapeutische vlak moeten wij u verwijzen naar anderen.

Een tiental testen ter illustratie van de (vele) mogelijkheden:

 1. UBOS
  De Utrechtse Burnout Schaal meet de mate van burnout en is in staat om werknemers met burnout-klachten te onderscheiden van gezonde werknemers en van diegenen met andere psychiatrische klachten.

 2. UCL
  De Utrechtse Coping List bepaalt de wijze waarop iemand omgaat met problemen of stressvolle gebeurtenissen en geeft inzicht in de 'coping behavior patterns' van betrokkene.

 3. PMT
  De Prestatie Motivatie Test meet iemands houding t.o.v. werk en produktiviteit en beschrijft de mate van faalangst van betrokkene.

 4. JSS
  De Job Stress Survey meet de ervaren intensiteit van 30 bronnen van werkgerelateerde stress die regelmatig voorkomen in verschillende bedrijven en geeft zo een beeld van stressbeleving.

 5. CISS
  De Coping Inventory for Stressfull Situations brengt iemands copingstijlen in kaart, met onderkenning van probleemgerichte, emotiegerichte en vermijdingsgerichte aspecten.

 6. ZIL
  De ZIL is een korte zelfbeoordelingsvragenlijst die betrekking heeft op klachten die de symptomen volgen van post traumatische stress stoornis geheel conform de DSM=IV-R.

 7. GPP-I
  De Gordon personal Profile Inventory geeft zowel informatie over het persoonlijk profiel als over de persoonlijke waarden zoals verantwoordelijkheid, stabiliteit en sociaal gedrag.

 8. IOA
  De Inventarisatielijst Omgaan met Anderen meet de mate van sociale angst en sociale vaardigheden bij betrokkene en vergelijkt iemands beleefde spanning en zijn of haar handelen.

 9. Orpheus
  De Orpheus persoonlijkheidsvragenlijst meet een aantal hoofddimensies van de persoonlijkheid en pretendeert op grond daarvan het gedrag van mensen te voorspellen.

 10. TKI
  De Thomas & Kilmann Inventory meet iemands persoonlijke stijlen van conflicthantering en geeft een helder inzicht (èn gedragsadvies) hoe te handelen tijdens conflicten.

Interesse gekregen?
Voor het maken van een afspraak met Oscar Breetveld, psycholoog voor arbeid, gezondheid en werkgerelateerde vragen, kunt u bellen met het secretariaat van Bureau Breetveld tel. nr 023 529 87 70 of een mail sturen aan This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it met het verzoek om zaken te verkennen. Een (vrijblijvend) oriënterend gesprek kan altijd worden afgesproken. 

 

023 5298770 | Bureau Breetveld | Thorbeckelaan 99 • 2104 XJ Heemstede | Kon. Emmakade 107 • 2518 RN Den Haag | 070 3250250