Disclaimer van Bureau Breetveld / BBOA / BV Breetveld Organisatie Adviseurs

1. Toepasselijkheid

Toegang tot en het gebruik van de websites van Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs betekent dat de gebruiker instemt met onderstaande voorwaarden en beperkingen. De hier bedoelde websites zijn:

www.organisatiepsycholoog.nu, www.organisatiepsycholoog.nu en www.wetpoortwachter.nu.2. Samenstelling en doel van onze sites

Aan de samenstelling en inhoud van deze internetsites wordt de uiterste zorg besteed. Wij kunnen er echter niet voor in staan dat de informatie op deze sites of de bij deze sites behorende activiteiten, geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies of enige behandeling. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.3. Betrouwbaarheid en aansprakelijkheid

Samensteller is zich volledig bewust van zijn taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verschaffen. De content van deze site is niet anders dan informatief en educatief bedoeld. Desalniettemin aanvaardt Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs geen enkele juridische aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel directe of indirecte gevolgen van enig handelen of nalaten op basis van deze informatie. Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs is niet aansprakelijk voor enige schade, die het resultaat zou zijn c.q. zou kunnen zijn van de levering, werking of gebruik van de alhier via internet verstrekte informatie.4. Aansprakelijkheid

Er kunnen geen rechten of aanspraken van welke aard dan ook aan de inhoud van deze internetsite worden ontleend. Het bezoeken van deze site is niet bedoeld en staat niet gelijk aan het realiseren van een cliënt-therapeut relatie of een andere professionele relatie tussen Oscar Breetveld / Bureau Breetveld / BBOA en de lezer of gebruiker van deze site. Geen enkele informatie op deze site levert enige aanspraak op werking, resultaat, garantie of voorspelling voor wat betreft de uitkomsten, als een individu dit materiaal gebruikt voor welk doel dan ook.

 

Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs is in dezen niet verantwoordelijk en zal op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen voor beweringen, schrijffouten, verschrijvingen of vergissingen.

Elke aansprakelijkheid, vanwege eventuele onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie van deze sites, is hiermee uitgesloten.

Voor fouten, correcties of aanvullingen en klachten, opmerkingen of signalering van content die mogelijk inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden, kunt u mailen naar:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .5. Auteursrechten, intellectueel eigendom en licenties

Alle op de websites afgebeelde gegevens, waaronder ook het ontwerp, afbeeldingen, concepten en logo’s, zijn in eigendom of licentie bij Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts-) personen die enigerlei wijze toegang krijgen tot onze sites.

Het is dan ook zonder onze vooraf gegeven schriftelijk vastgelegde toestemming te allen tijde verboden om enig door ons geleverde content, werk of materiaal geheel, minimaal of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of hoe dan ook openbaar te maken, via welk medium dan ook ter beschikking te stellen aan derden.6. Gebruik van informatie

De inhoud van onze websites mag uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé-doeleinden van de bezoeker.

Het is de bezoeker van onze sites vanzelfsprekend wel toegestaan om informatie door te sturen en beschikbaar te stellen aan geïnteresseerde derden voor niet-commercieel gebruik.

Het is de bezoeker of gebruiker van onze sites niet toegestaan de inhoud van onze sites commercieel te gebruiken of in dat verband te vermenigvuldigen, wijzigen of hoe dan ook openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs of Oscar Breetveld persoonlijk.7. Links naar internetsites van derden

De internetsites van Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs bevatten hyperlinks naar andere internetsites. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de gebruiker van onze sites. Hoewel wij bepaald selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Deze hyperlinked sites, alsmede de daarop verstrekte informatie, vallen onder de verantwoordelijkheid van derden. Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs is in dezen niet verantwoordelijk en zal op geen enkele wijze verantwoordelijkheid nemen of aansprakelijkheid accepteren voor de inhoud of het gebruik van bedoelde internetsites van derden.8. Verzending e-mail

Aan Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs gezonden e-mails worden net zo behandeld als per gewone post gezonden stukken, waarbij wordt aangetekend dat Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs zich het recht voorbehoudt e-mails (ongelezen) te wissen wanneer enige aanleiding daartoe moge bestaan. De zender van een e-mail mag er nimmer op vertrouwen dat een e-mail direct en zonder beperkingen in behandeling wordt genomen als ware hij of zij een cliënt.

Bezoek aan de website of mailen creëert namelijk geen cliëntrelatie van welke aard dan ook.9. Virussen en dergelijke

Wij controleren onze sites en onze e-mail op virussen en werken zoveel mogelijk met maximaal veilige en originele programmatuur. Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, daaronder begrepen -maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden, schade door malafide apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en schade door overbrenging van virussen en andere kwaadaardige constructies.

10. Aanvulling en verandering

De informatie op onze sites www.organisatiepsycholoog.nu, www.organisatiepsycholoog.nu wordt door ons periodiek aangevuld en kan door Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs met onmiddellijke ingang worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

11. Vragen, opmerkingen of klachten


Heeft u vragen, opmerkingen of

klachten over de disclaimer van Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs dan kunt u ons opbellen, e-mailen of gebruik maken van onze klachtenregeling, zie aldaar op onze sites.

Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs

dr. J.R. Thorbeckelaan 99

2104 XJ Heemstede

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

tel. nr: 023 529 87 70

tel. nr: 07 03 250 250


 

023 5298770 | Bureau Breetveld | Thorbeckelaan 99 • 2104 XJ Heemstede | Kon. Emmakade 107 • 2518 RN Den Haag | 070 3250250