Algemene Voorwaarden ter zake van training en opleiding door Bureau Breetveld / BBOA / BV Breetveld Organisatie Adviseurs.

(voor andere diensten dan de diensten ter zaken van training, opleiding, cursussen of management development trajecten, zie de link van de overige Algemene Opdrachtvoorwaarden van Bureau Breetveld, BBOA en de BV Breetveld Organisatie Adviseurs)

Inhoudsopgave van de artikelen van de algemene opdrachtvoorwaarden:

01. Definities
02. Toepasselijkheid
03. Aanbod
04. Overeenkomst
05. Annulering
06. Beëindiging van de overeenkomst
07. Prijswijzigingen
08. Levering
09. Conformiteit
10. Betaling
11. Niet-tijdige betaling
12. Niet-nakoming van de overeenkomst
13. Aansprakelijkheid van BBOA
14. Vertrouwelijkheid
15. Auteursrechten, intellectuele rechten en dergelijke
16. Opmerkingen, vragen en klachten
17. verdergaande klacht- en beroepsmogelijkheden
18. Wijziging van de Algemene Voorwaarden en ondertekening

Artikel 1 - Definities

Onderwijs =
alle onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.
Afstandsonderwijs = 
elke vorm van onderwijs, waarbij docent en student of cursist niet gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn.
Contactonderwijs =
elke vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent of trainer en student of cursist. 
Training = 
contactonderwijs zoals verzorgd door BBOA.
Formeel onderwijs =
onderwijs dat gereguleerd wordt door wetgeving en dat wordt afgesloten met een formeel wettelijk erkend diploma. 
Niet-formeel onderwijs =
onderwijs dat niet gereguleerd wordt door wetgeving.
Educatieve dienst =
levering van opleiding, cursus, training of management development traject inclusief het bijhorend lesmateriaal.
Overeenkomst =
een overeenkomst voor de levering van enkele diensten, zoals bedoeld bij de wet en vermeld in art. 2 lid 1.
Overeenkomst op afstand =
een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals elektronische communicatie of schriftelijke correspondentie.
Afnemer van diensten =
cursist, student, deelnemer of opdrachtgever.
Cursist, student of deelnemer =
natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een omschreven dienst van BBOA afneemt.
Opdrachtgever =
natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een omschreven dienst van BBOA afneemt.
Bureau Breetveld / BBOA =
Bureau Breetveld en BBOA zijn handelsnamen van de onafhankelijke en zelfstandige organisatie BV Breetveld Organisatie Adviseurs, gevestigd te Heemstede en Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel sinds 1 januari 1984 onder nummer 27107968.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen BBOA en een cursist, student, afnemer of opdrachtgever met betrekking tot een educatieve dienst, zowel betreffende formeel onderwijs als niet-formeel onderwijs en overeenkomsten die betrekking hebben op de koop van lesmateriaal, samenvattingen of boekjes.
2. Op elke overeenkomst van opdracht en eventuele vervolgopdrachten zijn deze Algemene Voorwaarden van BBOA van toepassing. BBOA wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever of afnemer van de hand. Schriftelijke en mondelinge opdrachten aan ons gegeven worden derhalve te allen tijden geacht te zijn verstrekt met volstrekte instemming van deze verstrekte voorwaarden.
3. De eigenaar en eindverantwoordelijke binnen Bureau Breetveld / BBOA is Oscar Breetveld, psycholoog NIP®. Zijn handelen valt tevens onder de professionele code en voorwaarden zoals geregeld binnen zijn beroepsvereniging het Nederlands Instituut van Psychologen, hierna te noemen het NIP. Zie voor informatie aldaar op het internet link www.psynip.nl.

Artikel 3 - Aanbod
1. BBOA brengt het aanbod schriftelijk dan wel elektronisch uit.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de educatieve dienst en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de educatieve dienst.
3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;
a. in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een educatieve dienst:

-            de omschrijving, de beginsituatie, de doelstelling, de aanpak of methode;

-            de wijze van aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

-            wanneer de educatieve dienst start en wie het onderwijs verzorgt;

-            de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;

-            de wijze van betaling en de duur van de overeenkomst;

-            de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat,

b. of in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op de koop van lesmateriaal:

-            de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;

-            de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

-            de levertijd van lesmateriaal, samenvattingen of boekje.

4. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de afnemer en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van BBOA.
5. BBOA mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat de afnemer zijn persoonsgegevens verstrekt en/of een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.
6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
a. de identiteit en het adres van BBOA, inclusief het bezoekadres van de vestiging van BBOA;
b. het recht van de afnemer van vrije inschrijving om de electronisch tot stand gebrachte overeenkomst op afstand binnen veertien werkdagen te ontbinden conform de nieuwe versie van de Wet Koop op Afstand.
c. indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met BBOA via telefoon of internet: de hoogte van het dan geldende tarief;
d. de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 4 - Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de afnemer. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de afnemer hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.
2. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt BBOA een elektronische bevestiging naar de afnemer; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door BBOA, kan de afnemer de opdracht annuleren.
3. Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan de afnemer ter beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt.
4. De overeenkomst betreft een inspanningsverbintenis om de beoogde dienst en doelstellingen, vermeld in de omschrijving aan de hand van de over­eengekomen methodieken te realiseren. BBOA cum suis doen al hetgeen redelijkerwijs verwacht mag worden om de opdracht op de afgesproken wijze binnen de vast­gestelde termijn naar behoren en volgens eigen en heersende professionele standaards uit te voeren.

Artikel 5 – Annulering
1. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, ná afloop van de eventuele bedenktijd bij een overeenkomst op afstand, de volgende annuleringsregeling:
a. annulering voordat het contactonderwijs is begonnen, geschiedt door middel van een aangetekend schrijven;
b. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van het contactonderwijs is de afnemer 10 % van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
c. bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van het contactonderwijs is de afnemer 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
d. bij annulering korter dan één maand voor aanvang van het contactonderwijs is de afnemer 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
e. bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van het contactonderwijs is de afnemer de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd;
f. bij afstandsonderwijs is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop van de bedenktijd, geen annulering meer mogelijk.

Artikel 6 – Beëindiging van de overeenkomst
1. De afnemer kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van de door de afnemer verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan, behalve de prijs voor (nog) niet geleverd lesmateriaal.
2. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een educatieve dienst heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien niet alle gegevens zijn verstrekt, zoals bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedraagt deze termijn veertien werkdagen na het alsnog verstrekken van bedoelde informatie. Deze regel vervalt drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
3. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft de afnemer een termijn van veertien werkdagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal.
4. Met inachtneming van het bepaalde in lid 5, heeft de afnemer in geval van ontbinding overeenkomstig lid 2 en lid 3 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. BBOA betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug.
5. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 2 en lid 3 dient de afnemer alle van BBOA ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan BBOA terug te zenden. BBOA is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de afnemer. Het terugzenden geschiedt voor risico van de afnemer.
6. Geen recht op ontbinding overeenkomstig lid 2 bestaat, als het onderwijs door BBOA met instemming van de afnemer is begonnen, voordat de termijn van zeven werkdagen is verstreken. Onder aanvang van het onderwijs wordt mede verstaan het verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
7. Zodra bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat zich voor de afnemer/opdrachtgever en/of BBOA onvoorziene omstandigheden, waaronder over­macht, voordoen die aanpassing van overeenkomst en/of activiteiten noodzakelijk maakt, dan treden de afnemer/opdrachtgever en BBOA terstond in overleg inzake aanpassing. Eén en ander geldt in het bijzonder voor dreigende, aanzienlijke over­schrijding van budgetten en begrotingen. Uitkomsten van dergelijk overleg worden door BBOA schriftelijk bevestigd.

Artikel 7 - Prijsopgaaf en prijswijzigingen
1. Er wordt bij maatwerk altijd prijsopgaaf gedaan op basis van in overleg ingeschat tijdsbeslag. Meer dan normale kosten, zoals het in opdracht schrijven van een probleemanalyse, een plan van aanpak of een stappenplan worden altijd in rekening gebracht. Een oriënterend gesprek vooraf, telefonisch (voor-)overleg en e-mailverkeer zijn kosteloos.
2. In het gehanteerde tarief zijn normale bureaukosten verdisconteerd, zoals de gebruikelijke overhead en normale reiskosten tijdens trainingsopdrachten in Nederland en dergelijke. Kosten van psychologische tests door middel van computer of via internet worden altijd apart afgerekend na specificatie van afschrijvingskosten, licentiekosten en auteursrecht.
3. Verblijfkosten tijdens maatwerk trainingen worden, evenals de kosten van derden en technische hulpmiddelen en materialen (bijv. syllabi, handouts, samenvattingen, trainingsmappen, flip-overs, testen, video, audio, overhead-projector, beamers, monitors, klimmaterialen, touwwerk & palen, enzovoort) bij de cliënt in rekening gebracht, door derden of door BBOA.
4. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal een prijswijziging optreedt, dan zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
5. De afnemer heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal de prijs wordt verhoogd.
6. Lid 4 en 5 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 8 – Levering
1. Lesmateriaal, syllabi of samenvattingen
a. BBOA levert het lesmateriaal tijdig aan de afnemer. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
b. Bij de koop van een licentie of lesmateriaal zonder onderwijs is de maximale levertijd 45 dagen, tenzij anders is of wordt overeengekomen. Indien de levertijd wordt overschreden, kan de afnemer uitsluitend na formele ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden.
c. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk door BBOA vervangen.
2. Correctiewerk
a. De afnemer wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen ingezonden opdrachten of toetsen worden gecorrigeerd.
b. Het tijdstip van het terugontvangen van correcties moet in redelijke verhouding staan tot het tijdstip van aanvang van het vervolg van het onderwijs respectievelijk van een eventuele herkansing.

Artikel 9 - Conformiteit
1. De educatieve dienst moet beantwoorden aan de overeenkomst en op deskundige wijze en met gebruikmaking van deugdelijke faciliteiten worden uitgevoerd.
2. Het geleverde lesmateriaal moet beantwoorden aan de overeenkomst en die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

Artikel 10 - Betaling
1. Betaling vindt plaats in contanten, tenzij anders is overeengekomen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door BBOA aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de afnemer – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
3. Betaling van de educatieve dienst vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat. BBOA mag van de afnemer verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 5 werkdagen vóór de dag van aanvang van het onderwijs is voldaan.
4. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs moet betaling geschieden even vooraf en ter plaatse van de aflevering. De afnemer kan door BBOA tot vooruitbetaling van de koopprijs worden verplicht.

Artikel 11 - Niet-tijdige betaling
1. De afnemer is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum, BBOA hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na declaratiedatum. BBOA zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de afnemer de gelegenheid binnen 10 werkdagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is BBOA gerechtigd rente en de werkelijke kosten van (buiten-) gerechtelijke invordering in rekening te brengen. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente. De (buiten-)gerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% (vijftien procent) van het te vorde­ren bedrag te zijn en bedragen minimaal EUR 75,00.
3. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 16 en 17 bepaalde, zal BBOA het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

Artikel 12 - Niet-nakoming van de overeenkomst
1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. BBOA heeft het recht van terughouding (recht van retentie) als de afnemer tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
3. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij het bepaalde onder lid 4 van toepassing is of de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
4. Indien de niet, niet tijdige of niet deugdelijke nakoming van BBOA te wijten is aan overmacht, is er geen sprake van een tekortkoming in de verplichting van BBOA, die aan haar kan worden toegerekend. De omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening en risico van BBOA komen, zijn ondermeer ziekte en/of werk­staking van werknemers van BBOA dan wel van ingehuurde partijen, oorlog, rampen, brand en overheidsmaatregelen.
Indien in de gevallen als genoemd nakoming wordt gevorderd, is BBOA gerechtigd toeslag te heffen. Indien door overmacht nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden kan BBOA de overeenkomst beëindigen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid van BBOA
1. BBOA is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichting jegens cliënt of enige schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering door of vanwege BBOA van de aan haar verstrekte opdracht, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BBOA.
2. BBOA is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van fouten of verzuim van derden of hulppersonen, die door BBOA belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.
3. Indien er voor zover BBOA onverminderd het bovenstaande jegens cliënt aansprakelijk mocht zijn, op welke grond dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade en gelimiteerd door de uitkering onder de bedrijfs- en of beroepsaansprakelijkheidsverzekering van BBOA of Breetveld, voor zover dit voorbehoud is toegestaan door de wet of de bevoegde rechter in dezen.

Artikel 14 – Vertrouwelijkheid
1. BBOA zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken ter zake van hetgeen BBOA tijdens de uit­voe­ring van een overeenkomst ter kennis heeft genomen, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen of als BBOA op grond van wetten en regels daartoe gehouden

2. Voor zover afnemers natuurlijke personen zijn, vallen de gegevens onder het beroepsgeheim van Breetveld cum suis en kan BBOA zonder toestemming van de afnemers inhoudelijke gegevens niet beschikbaar stellen aan derden.

3. De regels van dit artikel zijn van toepassing op alle medewerkers van de BV Breetveld Organisatie Adviseurs: de directeur, de trainer(s), de acteur(s), het secretariaat, eventuele stagiair(s) en alle hier niet nader genoemde werknemers van de BV. Alle hier genoemde personen hebben een vertrouwelijkheidsverklaring getekend, zij zullen zich mede houden aan de werking van de Wet Registratie Persoonsgegevens.

Artikel 15 – Auteursrechten, intellectuele rechten en dergelijke
1. De intellectuele eigendomsrechten ter zake van door ons ontwikkelde trainingen, opleidingen, cursussen, opgestelde documenten, waaronder adviezen, rapporten, nota's, plannen van aanpak, programma's, 'handouts', samenvattingen, oefeningen, voordrachten alsmede alle offertes en uitingen op het internet van BBOA, zijn eigendom van BBOA cq Breetveld.
2. Het intellectueel eigendomsrecht en het auteursrecht terzake van deze in lid 1 genoemde uitingen worden op generlei wijze uit hoofde van de overeenkomst overgedragen aan de afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen en vastgelegd.
3. Het auteursrecht is onverminderd van toepassing, het is dan ook zonder vooraf gegeven uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van BBOA niet toegestaan om enig door ons geleverd werk, concept of materiaal geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook ter beschikking te stellen aan derden, of al dan niet tegen een vergoeding ter inzage aan derden te geven.

Artikel 16 – Opmerkingen, vragen en klachten
1. Opmerkingen, vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de educatieve dienst of opleiding worden door BBOA beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door BBOA per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij BBOA conform de klachtenprocedure van BBOA, zoals omschreven op de site van BBOA en benoemd bij elke overeenkomst.

Artikel 17 – Verdergaande klacht- en beroepsmogelijkheden
1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
2. Geschillen tussen afnemer en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen na het volgen van de klachtenprocedure door de afnemer aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter dan wel bij het Nederlands Instituut van Psychologen.
3. Indien een inhoudelijke klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een verdergaande klacht welke vatbaar is voor de klachtprocedure bij het Nederlands Instituut van Psychologen, hierna te noemen: NIP.
4. De eigenaar en eindverantwoordelijke binnen Bureau Breetveld / BBOA is namelijk psycholoog NIP®. Zijn professioneel handelen valt onder het tuchtrecht zoals geregeld binnen zijn beroepsvereniging het NIP.
5. Het NIP kent twee verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Beide colleges nemen een onafhankelijke positie in binnen het NIP. Bij het College van Toezicht kan worden geklaagd over leden en buitengewone leden van het NIP. Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan weer beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.
6. Het College van Toezicht van het NIP doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Zowel het reglement, de leden van het College van Toezicht, het College van Beroep als de procedure zijn uitgebreid beschreven op de site van het NIP: www.psynip.nl en op de link: wat doet het NIP ter zake van tuchtrecht, klacht en beroep.

Artikel 18 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden en ondertekening
BBOA is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal in een dergelijk geval afnemers, cursisten, studenten en opdrachtgevers tijdig, billijk en deugdelijk op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen.

Heemstede, december 2010

Bureau Breetveld / BBOA / BV Breetveld Organisatie Adviseurs

Thorbeckelaan 99
2104 XJ Heemstede

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel. nr: 023 529 87 70
tel. nr: 07 03 250 250

 

 

023 5298770 | Bureau Breetveld | Thorbeckelaan 99 • 2104 XJ Heemstede | Kon. Emmakade 107 • 2518 RN Den Haag | 070 3250250