Klachtenreglement van Bureau Breetveld / BBOA / BV Breetveld Organisatie Adviseurs ter zake van training, opleiding, cursussen en management development trajecten.

Inleiding
Uiteraard doet Bureau Breetveld / BBOA er alles aan om u optimaal van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent.
Vanzelfsprekend kunt u dan uw vraag, opmerkingen of klacht aan ons voorleggen. Wij zullen deze vertrouwelijk behandelen en in overleg met u proberen om tot een oplossing te komen.

De hierna volgende klachtenprocedure is van toepassing voor zover het opleidingen of trainingen betreft die door Bureau Breetveld / BBOA zijn georganiseerd. Uitsluitend (aspirant-) cursisten of opdrachtgevers (dan wel hun vertegenwoordiger) kunnen gebruik maken van deze klachtenprocedure. Het overige klachtenrecht is nog onder constructie, hierbij wordt voorlopig volstaan met verwijzing naar het zeer uitgebreide klachtenreglement van onze beroepsvereniging het NIP, het Nederlands Instituut van Psychologen, gevestigd te Utrecht.

Bureau Breetveld en BBOA zijn geregistreerde handelsnamen van de BV Breetveld Organisatie Adviseurs, gevestigd te Heemstede en Den Haag en sinds 1 januari 1984 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27107968.

Bureau Breetveld / BBOA neemt bij klachten de volgende procedure in acht:

1. Termijn indienen klacht
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst inzake training of opleiding dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Bureau Breetveld / BBOA. Onder tijdig wordt verstaan ‘binnen een redelijke termijn van 4 weken nadat de cursist, cliënt of opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren'. Het niet tijdig indienen van de klacht heeft niet tot gevolg dat de cursist of opdrachtgever zijn of haar rechten ter zake verliest. Alleen indien er reeds langer dan een jaar is verstreken na het klachtmoment, dan behoeft deze klacht niet in behandeling te worden genomen vanwege de praktisch beperkte kans op een effectieve en efficiënte behandeling van deze klacht.
De klacht of het bezwaarschrift dient gemotiveerd en zo nauwkeurig mogelijk omschreven te zijn en voorzien te zijn van dagtekening, naam en adres van de klager. De klacht dient, indien mogelijk, voorzien te zijn van bewijsstukken.

2. Indienen van een klacht
Klachten dienen schriftelijk aan Bureau Breetveld / BBOA / BV Breetveld Organisatie Adviseurs kenbaar te worden gemaakt, ter attentie van:
de Directie
BV Breetveld Organisatie Adviseurs
dr. J.R. Thorbeckelaan 99
2104 XJ Heemstede.
Bureau Breetveld / BBOA neemt via deze procedure uitsluitend schriftelijke klachten in behandeling. Bureau Breetveld / BBOA adviseert derhalve de cursist, cliënt of opdrachtgever om de vraag, opmerking of klacht op schrift te zetten en aangetekend te versturen. De cursist of opdrachtgever geeft gemotiveerd aan wat de inhoud van de vraag, opmerking of klacht is. Tevens dient de cursist of opdrachtgever de naam van de opleiding, cursus, locatie en de docent(en) te vermelden, dit om een spoedige afhandeling te bevorderen.

3. Privacy
Een klacht zal door Bureau Breetveld / BBOA altijd vertrouwelijk worden behandeld met in achtneming van de geldende privacyregels en wetten, zie onze privacy-statement elders op onze website. De klacht, de afhandeling en de resultaten van de klachtafhandeling zullen geregistreerd worden in het dossier van cliënt en conform de professionele regels van het NIP voor een periode van 15 jaar bewaard worden.

4. Bevestiging van ontvangst
Bureau Breetveld / BBOA zal binnen zeven werkdagen na ontvangst van de klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen aan de klager. Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal in dit schrijven tevens een bindende indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden. De maximum reactie termijn is met 4 weken gegeven.

5. Verantwoordelijkheid afhandeling van de klacht
De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van de Directie. De behandeling van de klacht zal altijd geschieden door een ander dan waar de klacht betrekking op heeft. Mocht de klacht de directeur zelf betreffen dan zal de tweede eigenaar/aandeelhouder de procedure uitvoeren of dient de klager in een dergelijk geval zich te wenden tot het NIP.

6. Verloop afhandeling
Bureau Breetveld / BBOA verplicht zich nader onderzoek te starten naar de ingediende klachten en streeft ernaar om binnen een redelijke termijn van maximaal vier weken maatregelen te treffen naar aanleiding van de klacht. Mocht de klacht om welke reden dan ook niet binnen de genoemde termijn van vier weken kunnen worden behandeld, dan doet Bureau Breetveld / BBOA binnen twee weken aan klager een brief toekomen met een toelichting van het uitstel en de omschrijving van de exacte termijn van verwachte behandeling. De klager en diegene waar de klacht betrekking op heeft, worden beiden in de gelegenheid gesteld om hun visie op het gebeuren te geven. Van deze gesprekken worden schriftelijke verslagen gemaakt, welke aan beide partijen worden toegezonden. Bureau Breetveld / BBOA zal naast de termijn waarbinnen de klacht zal worden afgehandeld de klager tevens de uitkomst schriftelijk berichten van het onderzoek, het genomen besluit en de eventuele vervolgacties.

7. Klacht- en beroepsmogelijkheid
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een klacht welke vatbaar is voor de klachtprocedure bij het Nederlands Instituut van Psychologen, hierna te noemen: NIP. De eigenaar en eindverantwoordelijke binnen Bureau Breetveld / BBOA is Oscar Breetveld, psycholoog NIP®. Zijn handelen valt onder het tuchtrecht zoals geregeld binnen de beroepsvereniging het NIP. Alle medewerkers van Bureau Breetveld / BBOA conformeren zich middels een ondertekende verklaring expliciet aan het tuchtrecht van het NIP en het klachtrecht hier omschreven, hieronder vallen de directie, het secretariaat, de trainer(s), de acteur(s), eventuele stagiar(s) en alle andere hier niet expliciet genoemde werknemers of ingehuurde krachten.
Het NIP kent twee verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Beide colleges nemen een onafhankelijke positie in binnen het NIP. Bij het College van Toezicht kan worden geklaagd over leden en buitengewone leden van het NIP. Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan weer beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.

8. Verhouding van dit klachtenreglement met het NIP-reglement
Bureau Breetveld / BBOA verwijst pas naar het NIP, nadat de klager zijn klacht eerst bij Bureau Breetveld / BBOA heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. Om de klacht vervolgens voor te kunnen leggen aan het NIP dient de klager na de afhandeling van de klacht schriftelijk bij Bureau Breetveld / BBOA aan te geven dat de uitkomst van bovenvermelde klachtenprocedure niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid en zich vervolgens bij het NIP te vervoegen om de klachtprocedure te voeren.

9. Het College van Toezicht van het NIP
Het College van Toezicht van het NIP doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Zowel het reglement, de leden van het College van Toezicht, het College van Beroep als de procedure zijn uitgebreid beschreven op de site van het NIP: www.psynip.nl en op de link: NIP inzake klachten. Bureau Breetveld/de BV Breetveld Organisatie Adviseurs verklaart dat voor haar het oordeel van het NIP als bindend worden beschouwd na uitspraken van het NIP inzake klacht en eventueel beroep.

10. Kwaliteitsbeleid
Bureau Breetveld / BBOA streeft ernaar om te leren van vragen, opmerkingen en klachten van cliënten. Bureau Breetveld / BBOA draagt daarom zorg voor registratie van het aantal ingediende klachten, de aard en getroffen maatregelen naar aanleiding van ingediende klachten. Bureau Breetveld / BBOA zal haar beleid zoveel als mogelijk aanpassen naar aanleiding van vragen, opmerkingen en klachten van cursisten en opdrachtgevers. De ingediende klachten zullen met hun dossier van afhandeling en uitkomst voor een termijn van steeds vijf jaar worden bewaard door Bureau Breetveld / BBOA.

Klachtenprocedure van Bureau Breetveld / BBOA / BV Breetveld Organisatie Adviseurs ter zake van training, opleiding, cursussen en management development trajecten.
Heemstede, 27 mei 2018 bijgesteld.

Bureau Breetveld / BBOA / BV Breetveld Organisatie Adviseurs
dr J.R. Thorbeckelaan 99
2104 XJ Heemstede

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel. nr: 023 529 87 70
tel. nr: 07 03 250 250

 

023 5298770 | Bureau Breetveld | Thorbeckelaan 99 • 2104 XJ Heemstede | Kon. Emmakade 107 • 2518 RN Den Haag | 070 3250250