Deze privacy statement valt uiteen in twee delen: eerst de algemene privacyverklaring, daarna gevolgd door enige extra privacy-opmerkingen bij training, opleiding of cursus.

PRIVACYVERKLARING BBOA / BV BREETVELD ORGANISATIE ADVISEURS CONFORM DE WETGEVING AVG 2018

Algemeen Beleidsstuk van BBOA inzake de bescherming van de privacy, de registratie vanpersoonsgegevens en de rechten van geregistreerden.

Van toepassing op de praktijk- en bedrijfsvoering van Bureau Breetveld, de BV Breetveld Organisatie Adviseurs en Oscar Breetveld, register-psycholoog NIP® voor arbeid & gezondheid, registerpsycholoog NIP® voor arbeid & organisatie en registertherapeut voor de NVPA en de RBCZ. In dit stuk wordt als verwerkingsverantwoordelijke steeds verwezen naar bovenstaande rechtspersoon van de BV, de natuurlijke persoon Oscar Breetveld als ondergetekende of naar Bureau Breetveld.

 

Beginselverklaring vooraf

Bureau Breetveld handelt volgens de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de privacy bepalingen van de beroepsverenigingen NIP, NVPA en RBCZ. Bureau Breetveld zal nooit gevraagd of ongevraagd persoonsgegevens van cliënten doorgeven of verkopen aan derden. Mocht Oscar Breetveld toch iemand willen berichten of spreken in dit verband, dan treed Breetveld in overleg en dient de cliënt Bureau Breetveld, dan wel oscar Breetveld altijd hiertoe schrifte­lijk te machtigen. Bureau Breetveld zal cliënt in zo'n geval altijd een verklaring ter ondertekening voorleggen en vooraf afspraken maken over doel, inhoud en reikwijdte van een dergelijk contact. Te denken valt hier bijvoorbeeld aan contact met de bedrijfsarts, huisarts, specialist, werkgever, UWV of welke instantie dan ook. In principe (als leidmotief) zal Bureau Breetveld zich tegenover derden, instellingen, bedrijven en instanties altijd beroepen op de privacybescherming van zijn cliënten en de vrijwaring van de registerpsycholoog NIP, als psycholoog NIP®, zorgverlener GGZ en (register-) therapeut NVPA/RBCZ.

 

Formele uitzonderingen op het privacy aspect

Er zijn enkele uitzonderingen op de geldende privacyregels en die wil ondergetekende in dit kader van het privacy beleid kort aanhalen.

Ten eerste moet het mogelijk zijn, dat Oscar Breetveld de casus van een cliënt en zijn aanpak anoniem bespreekt ten behoeve van zijn eigen kwaliteitsverbetering en bij- en nascholing tijdens intervisie die hij heeft met collega-psychologen NIP. Deze collega’s zijn overigens net als hij gebonden aan dezelfde AVG en NIP-vertrouwelijkheidsregels, er verandert hiermee eigenlijk niets aan de geldende privacy-waarborg.

Ten tweede is geen enkele psycholoog volgens het NIP-reglement gehouden aan geheimhouding, als hij gegronde redenen heeft om te menen dat het door­breken

van de geheimhouding, het enige en laatste middel is om direct gevaar voor cliënt  te voorkomen. In zo'n geval zal Bureau Breetveld altijd de NIP ethische commissie inschakelen en na afloop van een dergelijk traject of incident één en ander met cliënt bespreken en met het NIP te evalueren. Dit reglement, de professionele regels en meer informatie omtrent de rechtspositie van cliënten staan in dit beleidsstuk uitgewerkt en staan tevens vermeld op mijn internet site www.organisatiepsycholoog.nu en vermeld op de site van het Nederlands Instituut van Psychologen, gevestigd te Utrecht: www.psynip.nl.

 

Inleiding

Bureau Breetveld stelt hierbij een privacybeleid en -reglement op, cliënten kunnen dit lezen op de site en krijgen dit uitgereikt als zij in de praktijk komen en een overeenkomst sluiten tot de levering van één van de diensten van Bureau Breetveld (deze worden verder hieronder uitgebreid uitgewerkt en gespecificeerd). Bureau Breetveld verwerkt uw gegevens zodra u diensten afneemt of zodra u telefonisch, via de e-mail of via de site uw gegevens hebt gegeven of ingevuld vanwege een vraag, verzoek of opdracht. De AVG is ook van toepassing op het (pré-) offerte traject. Kortom:Bureau Breetveld zal nooit ongevraagd persoonsgegevens van cliënten, op welke wijze dan ook verkregen via site, mail, telefoon, briefwisseling of face-to-fac contact, doorgeven aan derden. Lees verder voor uitwerking van de privacyregels.

 

Basis van het privacybeleid

Op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 2001, die wordt vervangen door de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 2018 wordt hierbij het totale privacyreglement, rechten en plichten van ondergetekende herschreven. Het oude stuk dd 2014 vervalt hierbij.

De beleidstekst is mede gebaseerd op de Europese Richtlijn Dataprotectie, de Wet geneeskundige Behandelovereenkomst en op de beroepscode van de (register-) Psycholoog NIP en de codes van de registertherapeut RBCZ en NVPA.

De doelstelling van dit beleid is het recht op privacy, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, geheimhouding en gegevensbescherming van de cliënt.

Dit beleid omtrent gegevensverwerking en -registratie dient vooraf uitdrukkelijk beschreven, ondubbelzinnig en vooral transparant, lees: helder, te zijn.

Zaken als geheimhouding, opslag, bewerken, bewaren, data lekkage worden hier daarom hier tevens behandeld. Net als uitzonderingen en gevolgen van het beleid.

Cliënten dienen conform de nieuwe wetgeving gericht en duidelijk te worden geïnformeerd middels e-mail, brief of verklaring, ondergetekende zal hier beschrijven hoe. Het recht van cliënten op verzet, klacht, beroep, aanmerking, opmerking, het verzoek tot wijziging, wissen, het recht op vergeten worden en dergelijke wordt evenzo één voor één uitgewerkt in dit beleidsstuk van BBOA.

 

Verzoek vooraf

Verder wil ondergetekende graag opmerken dat deze nieuwe regelgeving en het hieruit voortkomend beleid voor een deel voor iedereen nieuw terrein is. Ondergetekende wil daarom een ieder verzoeken om fouten en tekortkomingen in het beleid te melden, opmerkingen en bezwaren te formuleren, voorstellen te doen aan Bureau Breetveld en feedback te geven.

Oscar Breetveld geeft vooraf aan op alle communicatie en feedback in te gaan en relevante wijzigingen naar aanleiding van uw response in het beleid door te voeren. Wilt u zich in dit geval richten tot drs Oscar Breetveld, directeur-eigenaar van de BV Breetveld Organisatie Adviseurs, statutair gevestigd aan de dr J.R. Thorbeckelaan 99 te 2104 XJ Heemstede. Telefonisch te bereiken onder 023 - 529 87 70 of 070 - 3 250 250, per e-mail te bereiken onder  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

De namen Bureau Breetveld en BBOA zijn overigens formeel geregistreerde handelsnamen voor de netgenoemde BV. De BV staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Haarlem en omstreken, te Amsterdam onder nr 27107968.

 

Onderwerpen van dit beleidsstuk

Omschrijving van de vier grondslagen voor gegevensverwerking en -registratie.

Omschrijving van de geregistreerde persoonsgegevens per categorie, doelgroep of dienst.

Omschrijving van de aard, doel en duur van de gegevensbewerking of -verwerking.

Omschrijving van de rechten, mogelijkheden en plichten van cliënten.

Omschrijving van beroepsgeheim, zorgplicht, meldplicht en een ‘conflict of interest’.

Omschrijving van de plichten van de gegevensverwerker en personeel.

Omschrijving van mogelijkheden van cliënt tot verzet, klacht, bezwaar, beroep, e.d.

 

Grondslag voor de verwerking van gegevens

De eerste grondslag om gegevens te registreren, te verwerken en op te slaan is dat dit noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van een overeenkomst tot opdracht met cliënt. De cliënt wordt hier onderscheiden omschreven vanuit meerdere categorieën en vanuit meerdere diensten die de cliënt of het cliëntsysteem afneemt binnen de praktijkvoering, de bedrijfsvoering en op internet of via sociale media en andere technische communicatie-middelen, zoals daar zijn: telefoon, e-mail, WhatsApp, LinkedIn, Facebook, sites van ondergetekende, blogs, nieuwsbrieven, internet e.d.

 

Een van deze overeenkomst tot opdracht afgeleide grondslag tot verwerking, bewerking en opslag is dat een dergelijke overeenkomst vooraf kan worden gegaan door een zgn. pre-contractuele of pré-offerte fase, bijvoorbeeld bij de verkenning van de mogelijkheden van de levering van diensten en waar de stappen in de offertefase concrete voorbeelden zijn. Ook dan worden er op basis van een gerechtvaardigde grond gegevens van mogelijke cliënten geregistreerd. Net als op het moment dat een potentiële cliënt of een geïnteresseerde passant informatie via de site of per telefoon bij ons secretariaat of bij ondergetekende inwint en op dat moment zelf naam, telefoonnummer en e-mailadres verstrekt. Net als op het moment dat diezelfde potentiële cliënt of geïnteresseerde passant de reden van zijn of haar interesse opgeeft, het motief of een al heel gerichte en een gespecificeerde hulpvraag geeft.

 

Een tweede grondslag voor de verwerking, registratie en opslag is de noodzakelijke uitvoering van beroepsmatige activiteiten in het kader van preventieve en curatieve (arbeids-) geneeskundige aard, zoals het verstrekken van geestelijke gezondheidszorg, bij psychische begeleiding, bij levering psycho-educatie en e-health. Ook bij het verzorgen van ROM (Routine Outcome Monitoring), of bij het geven van een second opinion en de advisering op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Oscar Breetveld is hiertoe bevoegd omdat hij register-psycholoog NIP® is voor arbeid & gezondheid, registerpsycholoog NIP® voor arbeid & organisatie en registertherapeut® voor de NVPA en de RBCZ. Daarnaast is hij tevens gelicenseerd COGMED® coach en -trainer voor volwassenen in het kader van de aanpak van werkgeheugenproblemen, AD(H)D, na chemo en bij NAH, verzorgt hij de training My Brain Solutions in het geval van stress, depressie & ASS en is hij S.M.A.R.T. trainer om bij cliënten te komen tot verhoging van iemands IQ.

 

De derde grondslag om gegevens te registreren, te verwerken en op te slaan is dat dit noodzakelijk is vanwege de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de BV Breetveld Organisatie Adviseurs en de verwerkingsverantwoordelijke om te komen tot registratie van de geleverde diensten, facturatie en betaling van de aan cliënten geleverde diensten. Deze vanzelfsprekende en noodzakelijke bedrijfsactiviteit is mede gebaseerd op de wettelijke verplichting van de Belastingdienst om een concrete en controleerbare administratie te voeren, om inkomsten- en omzetbelasting gegevens te verstrekken en om alle financiële gegevens van de BV op te slaan en (fysiek of digitaal) te bewaren voor een periode van 7 tot 10 jaar.

 

Een vierde grondslag om gegevens te registreren, te verwerken en op te slaan is dat dit in bepaalde gevallen noodzakelijk en verplicht is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en beroepsregels van verwerkingsverantwoordelijke Oscar Breetveld, psycholoog NIP® en registertherapeut voor de NVPA & RBCZ.

Voorbeelden van dergelijke wettelijke verplichtingen zijn te vinden in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst), de WABSN (Wet Algemene Bepalingen Burger Service Nummer), de Meldcode Mishandeling (de Wet Meldcode Huiselijke Geweld en Kindermishandeling), de ARBO-wet (Wet op de Arbeids Omstandigheden), de zgn. Stelselwijziging (Wet Invoering Basis Generalistische en Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg), de ZVW (ZorgVerzekeringsWet met regels omtrent premiebetaling, legitimatie, no-claim, DBC verplichtingen, DIS, BG-GGZ & S GGZ. Dit geldt tevens voor de regels van de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) over het verwijsmodel, de prestaties, tarieven, declaratieregels en de minimale dataset per cliënt, voor het Kwaliteitsstatuut van Zorgverleners, lees: psychologen geregistreerd binnen het NIP, de Professionele Code van de Registerpsychologen NIP® met bijvoorbeeld regels ten aanzien van privacy en de opgelegde bewaarplicht van gegevens van 15 jaar en de professionele regels van de NVPA en de RCBZ. Bovenstaande zal per cliënt categorie en bijhorende dienst hieronder weer verder worden uitgewerkt.

 

Mogelijke diensten en bijhorende gegevensverwerking

Mogelijke diensten binnen de praktijk en de BV zijn: 1) coaching, 2) counseling, 3) (psychische en psychosociale) begeleiding & ondersteuning, 4) therapie, 5) training, opleiding en competentie-ontwikkeling, 6) loopbaanbegeleiding en -ontwikkeling, 7) psychologisch onderzoek en diagnostiek, 8) afnemen van psychologische en psycho-sociale testen en vragenlijsten, 9) conflicthantering en bij advisering & begeleiding van een arbeidsconflict. Daarnaast is er in onze beroepspraktijk ook sprake van 10) begeleiding en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en in het vlak van de arbeid, gezondheid & arbeidsomstandigheden en advisering in het kader van preventieve en curatieve (arbeids-) geneeskundige aard, 11) psycho-educatie en de verzorging van e-health en 12) het verzorgen van hersentraining en mentale competentietraining. Bovenstaande dienstverlening is beschreven en op te vragen, wordt altijd geëvalueerd en de behandelresultaten worden in bepaalde gevallen structureel gemeten a.d.h.v. ROM (Routine Outcome Monitoring). Deze evaluaties en resultatenmetingen zijn vertrouwelijk, worden geheimgehouden en bevinden zich in het dossier van cliënten en opdrachtgevers.

 

Hierbij de specificatie van diensten en verwerking gegevens:

 

1. Van cliënten die vragen om coaching wordt geregistreerd: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, beroep en werkgever.

De context van de verwerking van gegevens is vanzelfsprekend gelegen in de hulpvraag en doelstelling van de cliënt in relatie tot wat ondergetekende bij overeenkomst van opdracht zal leveren.

Het is van belang hier weer te melden dat ondergetekende deze informatie altijd geheimhoudt en nooit deelt met derden, behalve dan op vooraf en expliciet gegeven machtiging van cliënt. Een dergelijke machtiging gaat het dossier in.

Tenslotte wordt alleen als cliënt zelf medische of privé-gegevens deelt of als iemands relatie(s) op verzoek van cliënt tijdens de coaching aan de orde komen, dan pas registreert Oscar Breetveld dat mede deze gegevens en de naam van werkgever en gegevens van eventuele partner(s) en eventuele kinderen.

Voorts worden natuurlijk de hulpvraag, de doelen van behandeling, de werkdoelen, de aanpak, de methoden & technieken, de uitvoering en de kosten van een dergelijk traject vastgelegd en verwerkt. Net als de factuurgegevens, de kostenopbouw, de wel of niet opgelegde btw, het betaalgedrag, mogelijke incasso activiteiten en eventuele klachten of opmerkingen van cliënt. Ook een eventuele review wordt bewaard (op papier, op internet of bij derde partijen zoals LinkedIn en Zorgkaart Nederland.

 

2. Van cliënten die vragen om counseling wordt geregistreerd: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum.

De context van de verwerking van gegevens is vanzelfsprekend gelegen in de hulpvraag en doelstelling van de cliënt in relatie tot wat ondergetekende bij overeenkomst van opdracht zal leveren.

Het is van belang hier weer te melden dat ondergetekende deze informatie altijd geheimhoudt en nooit deelt met derden, behalve dan op vooraf en expliciet gegeven machtiging van cliënt. Een dergelijke machtiging gaat het dossier in.

Tenslotte wordt alleen als cliënt zelf werk gegevens, medische of privé-gegevens deelt of als iemands relatie(s) op verzoek van cliënt tijdens de coaching aan de orde komen, dan pas registreert Oscar Breetveld dat mede deze gegevens en de naam van werkgever en gegevens van eventuele partner(s) en eventuele kinderen.

Voorts worden natuurlijk de hulpvraag, de doelen van behandeling, de werkdoelen, de aanpak, de methoden & technieken, de uitvoering en de kosten van een dergelijk traject vastgelegd en verwerkt. Net als de factuurgegevens, de kostenopbouw, de wel of niet opgelegde btw, het betaalgedrag, mogelijke incasso activiteiten en eventuele klachten of opmerkingen van cliënt. Ook een eventuele review wordt bewaard (op papier, op internet of bij derde partijen zoals LinkedIn en Zorgkaart Nederland.

 

3. Van cliënten die vragen om (psychische en psychosociale) begeleiding & ondersteuning wordt geregistreerd: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, beroep, verzekeringsmaatschappij, polisnummer en wordt iemands ID en BSN gecontroleerd wegens wettelijke verplichting hiertoe.

De context van de verwerking van gegevens is vanzelfsprekend gelegen in de hulpvraag en doelstelling van de cliënt in relatie tot wat ondergetekende bij overeenkomst van opdracht zal leveren.

Het is van belang hier weer te melden dat ondergetekende deze informatie altijd geheimhoudt en nooit deelt met derden, behalve dan op vooraf en expliciet gegeven machtiging van cliënt. Een dergelijke machtiging gaat het dossier in.

Tenslotte wordt alleen als cliënt zelf werkgegevens, medische of privé-gegevens deelt of als iemands relatie(s) op verzoek van cliënt tijdens de coaching aan de orde komen, dan pas registreert Oscar Breetveld dat mede deze gegevens en de naam van werkgever en gegevens van eventuele partner(s) en eventuele kinderen.

Voorts worden natuurlijk de hulpvraag, de doelen van behandeling, de werkdoelen, de aanpak, de methoden & technieken, de uitvoering en de kosten van een dergelijk traject vastgelegd en verwerkt. Net als de factuurgegevens, de kostenopbouw, de wel of niet opgelegde btw, het betaalgedrag, mogelijke incasso activiteiten en eventuele klachten of opmerkingen van cliënt. Ook een eventuele review wordt bewaard (op papier, op internet of bij derde partijen zoals LinkedIn en Zorgkaart Nederland.

 

 

4. Van cliënten die vragen om therapie wordt geregistreerd: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, beroep, werkgever, verzekeringsmaatschappij, polisnummer en BSN.

De context van de verwerking van gegevens is vanzelfsprekend gelegen in de hulpvraag en doelstelling van de cliënt in relatie tot wat ondergetekende bij overeenkomst van opdracht zal leveren.

Het is van belang hier weer te melden dat ondergetekende deze informatie altijd geheimhoudt en nooit deelt met derden, behalve dan op vooraf en expliciet gegeven machtiging van cliënt en wettelijke bepalingen. Een dergelijke machtiging gaat het dossier in, wettelijke bepalingen en verplichtingen worden altijd uitgelegd.

Voorts worden in het behandelplan natuurlijk de beginsituatie, de persoonsontwikkeling, de hulpvraag, een mogelijke diagnose, de doelen van behandeling, de werkdoelen, mijn aanpak, de methoden & technieken, de taakverdeling, de uitvoering en de kosten van een dergelijk traject vastgelegd en verwerkt.

Alleen als cliënt zelf besluit tot het delen van medische en (bijzondere) privé gegevens, dan registreert Oscar Breetveld die in het belang van de dienstverlening. Alleen als iemands relaties op verzoek van cliënt tijdens de coaching aan de orde komen, dan registreert Oscar Breetveld dat alsmede de naam van eventuele partner(s) en eventuele kinderen.

De bezochte bijeenkomsten en de data worden geregistreerd, net als de factuurgegevens, de kostenopbouw, de wel of niet opgelegde btw, mogelijk betaalgedrag, mogelijke incasso activiteiten en eventuele klachten, opmerkingen of feedback van cliënt. Ook een eventuele review wordt bewaard (op papier, op internet of bij derde partijen zoals LinkedIn en Zorgkaart Nederland.

Tevens noodzakelijk te vermelden dat Oscar Breetveld alleen in het geval van de BG GGZ en de S GGZ een electronisch patiëntendossier bijhoudt via de netwerkorganisatie 1nP. Dit betreft Extenzo-cliënten en Administratie-Direct cliënten. Deze organisaties hebben een eigenstandige verantwoordelijkheid naar de cliënten van Bureau Breetveld om hun privacyreglement en hun eigen verwerkingscontracten met IT-leveranciers te delen en te doen ondertekenen voor akkoord.

 

5) Van cliënten die vragen om training, opleiding en competentie-ontwikkeling wordt geregistreerd: naam, e-mailadres, telefoonnummer, beroep, functie, competentie-niveau, hun werk en hun werkgever. Mocht het gaan om een particuliere cliënt of iemand die zich opgeeft voor training via internet, dan noteert Bureau Breetveld adres en woonplaats wegens facturatie, administratieve doeleinden en verplichtingen.

Mocht het gaan om een opdrachtgevende organisatie dan noteren wij naam, e-mailadres, telefoonnummer, beroep, functie, competentie-niveau en hun werk en werkgever. Meestal houdt de opdrachtgever zelf een dossier bij met deelnemers en hun gegevens, de data en de training. Deze organisaties hebben een eigenstandige verantwoordelijkheid naar cursisten om hun privacyreglement en hun verwerkingscontracten met IT-leveranciers te delen en doen ondertekenen voor akkoord. De AVG is overigens een wet voor wat betreft de omgang met particuliere persoonsgegevens en is niet van toepassing op business-2-business situaties.

Wel worden natuurlijk de leerdoelen, de werkdoelen, de aanpak, de methoden & technieken, de uitvoering en de kosten van een dergelijk traject vastgelegd en verwerkt. Het is van belang om weer te melden dat ondergetekende deze vertrouwelijke informatie van opdrachtgever altijd geheimhoudt en nooit deelt met derden.

Soms noteert Oscar Breetveld tijdens een simulatie persoonlijke gegevens omrent een oefencasus, deze persoonlijke aantekeningen worden na afloop van de looptijd van het traject weer , weggegooid en niet opgenomen in een persoonlijk dossier. Aantekeningen over vragen, opmerkingen en evaluaties worden met de hand in de cursusboekjes bijgeschreven en worden -conform de NIP-regels in dezen- 15 jaar bewaard in het dossier van Bureau Breetveld/BV Breetveld Organisatie Adviseurs.

 

6) Van cliënten die vragen om loopbaanbegeleiding en -ontwikkeling wordt geregistreerd: naam, e-mailadres, telefoonnummer, beroep, functie, competentie-niveau, hun werk en hun werkgever. Mocht het gaan om een particuliere cliënt of een passant die zich opgeeft via internet, dan noteert Bureau Breetveld ook adres en woonplaats wegens facturatie en administratieve doeleinden.

Mocht het gaan om een opdrachtgevende organisatie dan noteert Bureau Breetveld idem dito naam, e-mailadres, telefoonnummer, beroep, functie, competentie-niveau, hun werk, hun HR-adviseur en hun werkgever.

Tevens worden in het plan van aanpak de leerdoelen, de werkdoelen, de aanpak, de methoden & technieken, de uitvoering en de kosten van een dergelijk traject vastgelegd en verwerkt. Het is van belang weer te vermelden dat ondergetekende deze vertrouwelijke informatie van opdrachtgever altijd geheimhoudt en nooit deelt met derden.

Soms noteer ik tijdens de begeleiding persoonlijke of medische gegevens omrent bepaalde problematiek die moet worden aangepakt en opgelost. Voor deze persoonlijke aantekeningen geldt vanwege het professioneel reglement van het NIP, de NVPA en de RBCZ een bewaartermijn van 15 jaar, alles wordt opgenomen in een persoonlijk dossier dat valt onder de bepalingen van de AVG en dit beleidsstuk.

 

7. Van cliënten die vragen om psychologisch onderzoek en diagnostiek wordt het volgende geregistreerd: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, verzekeringsnummer, beroep en werkgever.

Voorts worden in het plan van aanpak cq de offerte natuurlijk de beginsituatie, de persoonsontwikkeling, de hulpvraag, een mogelijke diagnose, vragenlijsten met bijpassende scores, de doelen van behandeling, de werkdoelen, mijn aanpak, de methoden & technieken, de taakverdeling, de uitvoering en de kosten van een dergelijk traject vastgelegd en verwerkt.

Alleen als cliënt zelf besluit tot het delen van medische en privé gegevens, dan registreert Bureau Breetveld die in het belang van de dienstverlening. Alleen als iemands relaties op verzoek van cliënt tijdens de coaching aan de orde komen, dan registreert Bureau Breetveld dat alsmede de naam van eventuele partner(s) en eventuele kinderen.

De context van de verwerking van deze gegevens is vanzelfsprekend gelegen in de hulpvraag en doelstelling van de cliënt in relatie tot wat ondergetekende bij overeenkomst van opdracht zal leveren.

Het is van belang hier te melden dat ondergetekende deze informatie altijd geheimhoudt en nooit deelt met derden, behalve dan op vooraf en expliciet gegeven machtiging van cliënt. Een dergelijke machtiging gaat het dossier in.

Tevens noodzakelijk om te vermelden dat Bureau Breetveld alleen in het geval van testen via de firma Pearson, gebruik maakt van een elektronisch dossier waarbij alleen de naam, het e-mailadres en de scores worden geregistreerd achter een beveiligde fire-wall. Deze organisatie heeft een eigenstandige verantwoordelijkheid naar de cliënten van Bureau Breetveld om hun privacyreglement en hun eigen verwerkingscontracten met IT-leveranciers te delen en te doen ondertekenen voor akkoord.

 

8. Van cliënten die vragen om het afnemen van psychologische en psycho-sociale testen en vragenlijsten wordt het volgende geregistreerd: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, verzekeringsnummer, beroep en werkgever.

Natuurlijk worden ook hier in het plan van aanpak cq de offerte de beginsituatie vastgelegd en verwerkt, net als de persoonsontwikkeling, de hulpvraag, een mogelijk eerdere diagnose, vragenlijsten met bijpassende scores, de doelen van behandeling, de werkdoelen, de aanpak, de methoden & technieken, de taakverdeling, de uitvoering en de kosten van een dergelijk traject.

Alleen als cliënt zelf besluit tot het delen van medische en privé gegevens, dan registreert Bureau Breetveld die in het belang van de dienstverlening. Alleen als iemands relaties op verzoek van cliënt tijdens de coaching aan de orde komen, dan registreert Bureau Breetveld dat alsmede de naam van eventuele partner(s) en eventuele kinderen.

De context van de verwerking van deze gegevens is vanzelfsprekend gelegen in de hulpvraag en doelstelling van de cliënt in relatie tot wat ondergetekende bij overeenkomst van opdracht zal leveren.

Het is van belang hier te melden dat ondergetekende deze informatie altijd geheimhoudt en nooit deelt met derden, behalve dan op vooraf en expliciet gegeven machtiging van cliënt. Een dergelijke machtiging gaat het dossier in.

Tevens noodzakelijk om te vermelden dat Bureau Breetveld alleen in het geval van testen via de firma Pearson, gebruik maakt van een elektronisch dossier waarbij alleen de naam, het e-mailadres en de scores worden geregistreerd achter een beveiligde fire-wall. Deze organisatie heeft een eigenstandige verantwoordelijkheid naar de cliënten van Bureau Breetveld om hun privacyreglement en hun eigen verwerkingscontracten met IT-leveranciers te delen en te doen ondertekenen voor akkoord.

 

9. Van cliënten die vragen om conflicthantering of advisering & begeleiding bij (arbeids-)conflict wordt geregistreerd: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, beroep, werk en werkgever.

Bureau Breetveld registreert uiteraard de gegevens omtrent het conflict , houding en reacties van alle betrokkenen en van alle partijen. Alleen als cliënt zelf in het belang van zijn casus besluit tot het delen van medische en privé gegevens, dan registreert Bureau Breetveld die in het belang van de dienstverlening. Alleen als iemands relaties op verzoek van cliënt tijdens de begeleiding aan de orde komen, dan registreert Bureau Breetveld dat, alsmede de naam van eventuele partner(s), familie en eventuele kinderen. Voorts worden natuurlijk in het plan van aanpak de beginsituatie, de vraag, de doelen van begeleiding, eventuele werkdoelen, mijn aanpak, de methoden & technieken, de rollen, de inspanningsverplichting ≠ een resultaatsverbintenis, de uitvoering en de kosten van een dergelijk traject vastgelegd en verwerkt. De context van de verwerking van deze gegevens is vanzelfsprekend gelegen in de vraag en doelstelling van de cliënt in relatie tot wat ondergetekende bij overeenkomst van opdracht zal leveren. Het is van belang hier te melden dat ondergetekende deze informatie altijd geheimhoudt en nooit deelt met derden.

 

10. Van cliënten die vragen ombegeleiding en behandeling in de geestelijke gezondheidszorg in het vlak van de arbeid, gezondheid & arbeidsomstandigheden en advisering in het kader van preventieve en curatieve (arbeids-) geneeskundige aard, wordt geregistreerd: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, verzekeringsnummer, beroep en werk. Voorts worden in het behandelplan natuurlijk de beginsituatie, de persoonsontwikkeling, de hulpvraag, een mogelijke diagnose, de doelen van behandeling, de werkdoelen, de aanpak, de methoden & technieken, de taakverdeling, de uitvoering en de kosten van een dergelijk traject vastgelegd en verwerkt. De context van de verwerking van deze gegevens is vanzelfsprekend gelegen in de hulpvraag en doelstelling van de cliënt in relatie tot wat ondergetekende bij overeenkomst van opdracht zal leveren.

Alleen als cliënt zelf besluit tot het delen van medische en privé gegevens, dan registreert Bureau Breetveld deze in het belang van de dienstverlening. Alleen als iemands relaties op verzoek van cliënt tijdens de coaching aan de orde komen, dan registreer Bureau Breetveld dat alsmede de naam van eventuele partner(s) en eventuele kinderen.

Het is van belang hier te melden dat ondergetekende deze informatie altijd geheimhoudt en nooit deelt met derden, behalve dan op vooraf en expliciet gegeven machtiging van cliënt. Een dergelijke machtiging gaat het dossier in.

 

11. Van cliënten die vragen om e-health contacten en de verzorging van psycho-educatie wordt geregistreerd: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, beroep en werk.

Alleen als cliënt zelf besluit tot het delen van medische en privé gegevens, dan registreer ik die in het belang van de dienstverlening. Voorts worden in het betreffende plan van aanpak natuurlijk de beginsituatie, de persoonsontwikkeling, de hulpvraag, een mogelijke diagnose, de doelen van behandeling, de werkdoelen, de aanpak, de methoden & technieken, de taakverdeling, de uitvoering, de rollen en de kosten van een dergelijk traject vastgelegd en verwerkt. De context van de verwerking van deze gegevens is vanzelfsprekend gelegen in de hulpvraag en doelstelling van de cliënt in relatie tot wat ondergetekende bij overeenkomst van opdracht zal leveren. Wij registreren in dit geval ook de verstuurde hand-outs, blogs, achtergrondartikelen en gerelateerde internet-links.

Het is van belang hier te melden dat ondergetekende deze informatie altijd geheimhoudt en nooit deelt met derden, behalve dan op vooraf en expliciet gegeven machtiging van cliënt. Een dergelijke machtiging gaat het dossier in.

 

12. Van cliënten die vragen om hersentraining en ontwikkeling van hun mentale competentiewordt geregistreerd: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, verzekeringsnummer, beroep en werk.

De door cliënt gedeelde medische en privé gegevens worden geregistreerd in het belang van de dienstverlening. Voorts worden in het behandelplan natuurlijk de beginsituatie, de ontwikkeling, de hulpvraag, een mogelijke diagnose, de doelen van behandeling, de werkdoelen, mijn aanpak, de methoden & technieken, de taakverdeling, de uitvoering en de kosten van een dergelijk traject vastgelegd en verwerkt. De context van de verwerking van deze gegevens is vanzelfsprekend gelegen in de hulpvraag en doelstelling van de cliënt in relatie tot wat ondergetekende bij overeenkomst van opdracht zal leveren.

Wij registreren in dit geval de ingezette trainingen (denk aan Cogmed, My Brain Solutions, S.M.A.R.T.), hun voortgang en vorderingen, eventuele scores, en ook de hierbij in het kader van psycho-educatie verstuurde hand-outs, blogs, achtergrond- artikelen en gerelateerde internet-links.

Het is van belang hier te melden dat ondergetekende deze informatie altijd geheimhoudt en nooit deelt met derden, behalve dan op vooraf en expliciet gegeven machtiging van cliënt. Een dergelijke machtiging gaat het dossier in.

Tevens noodzakelijk om te melden dat Bureau Breetveld gebruik maakt van materiaal en opslag van derden, de leveranciers van de betreffende applicaties en dat zowel Bureau Breetveld als de leveranciers van deze programma’s een elektronisch dossier bijhouden van Cogmed, My Brain Solutions, S.M.A.R.T. en dergelijke. Deze organisaties hebben alle een eigenstandige verantwoordelijkheid naar de betreffende cliënten van Bureau Breetveld om hun eigen privacyreglement en hun eigen verwerkingscontracten met hun eigen verwerkers en IT-leveranciers te delen en te doen ondertekenen voor akkoord.

 

Omschrijving van de aard, doel en duur van de gegevensbewerking en -verwerking.

Bureau Breetveld bewaart, zoals hierboven omschreven per categorie cliënten, de gegevens alleen in het kader van de overeengekomen dienstverlening. Het doel is een adequate en gepaste praktijkvoering: professioneel, administratief en in overeenstemming met wet- en regelgeving. Nadat één keer de gegevens zijn genoteerd, houden wij de gegevens alleen bij en up-to-date zolang de behandeling of begeleiding of training duurt. Daarna wordt het dossier statisch en nemen wij bewust niet de verplichting op ons om gegevens up-to-date te houden. De cliënt heeft deze verantwoordelijkheid zelf, Bureau Breetveld blijft niet pro-actief nieuwe e-mailgegevens verzamelen, net als de gegevens omtrent adres, woonplaats of nieuwe partner(s) en dergelijke. Ondergetekende heeft als registerpsycholoog NIP en als registertherapeut de wettelijke verplichting om alle gegevens van cliënten en cliëntsystemen niet langer dan 15 jaar te bewaren, daarna vernietigen wij de gegevens op gepast wijze waarbij de vertrouwelijkheid en geheimhouding leidraad is voor onze keuze van de wijze van dossiervernietiging en de dossiervernietiger. Van de belastingdienst moeten wij de volgende financiële en administratieve gegevens voor een termijn van 7 jaar bewaren: de debiteuren- en crediteurenadministratie; de in- en verkoop administratie; het grootboek, de loonadministratie, de balans en het jaarverslag.

Omschrijving van de rechten, mogelijkheden en plichten van cliënten.

Cliënten hebben het recht van inzage van hun dossier en mogen bij onduidelijkheden of fouten deze onduidelijkheden corrigeren of aanvullen. Zij hebben recht op een kopie van hun gegevens en daar mag Bureau Breetveld alleen de redelijke en werkelijke kosten van reproductie en verzending voor in rekening brengen.

Cliënten hebben het recht om hun dossier te doen vernietigen of de elektronische gegevens te doen wissen. In principe hebben zij ook het recht om vergeten te worden. Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat Bureau Breetveld de facturatie- en betalingsgegevens niet mag wissen van de Belastingdienst, mede vanwege de gerechtvaardigde grond om een adequate en juiste bedrijfsadministratie te voeren.

Zie verder voor uitzondering op bovenstaande de volgende alinea over een mogelijk ‘conflict of interest’.

 

Omschrijving van beroepsgeheim, zorgplicht, meldplicht en een ‘conflict of interest’.

Oscar Breetveld, registerpsycholoog NIP en registertherapeut NVPA & RBCZ en zijn medewerkers onderschrijven het beroepsgeheim en zullen geen informatie delen met derden. Denk hierbij bijv. aan familie, partners, kinderen, collega’s, HR adviseurs, werkgevers, instellingen zoals UWV, CAK of Justitie.

Uitzondering hierop geldt pas na de bewuste, uitgesproken en vastgelegde machtiging door cliënt, in een dergelijk geval zal doel, reikwijdte, bereik, duur en aard van het delen van informatie worden vastgelegd in het dossier. Dan wel bij een niet overkombare wettelijke verplichting bijvoorbeeld in het kader van verzekering, declaratie, belastingaangifte, enz.

Alleen als Politie, Openbaar Ministerie of andere dienst Bureau Breetveld hiertoe expliciet in rechte dwingt zal persoonlijke informatie worden gedeeld, anders niet. Wij beroepen ons zo lang als mogelijk op de verschonings- en vrijwaringsrecht van de psycholoog als zorgverlener.

Daarnaast hebben Oscar Breetveld en medewerkers een zorgplicht naar cliënten, hetgeen kortweg inhoudt dat Oscar Breetveld en medewerkers geen kwaad mogen berokkenen en professioneel voor hen moeten zorgen in de rol van psycholoog, behandelaar, begeleider of medewerker.

Ingewikkeld wordt het als Oscar Breetveld en de medewerkers van Bureau Breetveld wettelijk worden gedwongen om actief gegevens te verstrekken omtrent escalatie, denk bijvoorbeeld aan de Meldcode, waarbij de professional of zijn personeel melding moeten maken van huiselijke geweld en kindermishandeling. Deze wettelijke verplichting gaat voor de zwijgplicht en de verplichting tot geheimhouding.

Ingewikkelder wordt het als bijvoorbeeld de verzekeraar van cliënt bepaalde gegevens opvraagt. Een verzekeraar krijgt geen enkele inhoudelijke informatie omtrent behandeling of begeleiding. Een verzekeraar mag wel informatie opvragen omtrent de declaratie (DIS), de prijs van de diagnose-behandelcombinatie (DBC) en de naam van cliënt. Als een verzekerde cliënt dat wil, dan zal Bureau Breetveld geen gegevens omtrent produktgroep, diagnose-behandelcombinatie en bijhorende kosten verstrekken.

Incidentele, bij steekproef opgezette visitatie van de praktijk, de administratie en de dossiers worden op grond van wetten en professionele regels eens in de zoveel tijd (lees: jaren) door beroepsverenigingen, verzekeraars of audit houdende organisaties worden uitgevoerd.

De structureel afgenomen metingen van voortgang, de zgn. Routine Outcome Monitoring (ROM), mogen alleen worden gebruikt in het kader van benchmarking van de behandelaar en wordt niet aan personen verbonden maar gepseudonimiseerd dan wel geanonimiseerd, zie hiervoor verder de informatie van de Stichting Benchmarking GGZ op deze link.

Een echt moeilijk ‘conflict of interest’ (geschil wegens tegenstrijdige belangen) ligt in het moment besloten dat een cliënt zijn of haar rechtmatige claim uitbrengt om het betreffende inhoudelijke dossier te vernietigen en om vergeten te worden én tegelijkertijd diezelfde cliënt een klacht indient. In een dergelijk geval kan Oscar Breetveld niets meer opzoeken en kan hij zich niet meer beroepen op enige dossier inhoud of -historie omdat deze dan al vernietigd is. In een dergelijk geval zoek ik vrijwaring of mag ik voorstellen om deze kwestie dan maar aan de bevoegde rechter voor te leggen.

 

Omschrijving van plichten van gegevensverwerker en personeel, incl datalek.

Zoals hierboven beschreven zijn Oscar Breetveld en medewerkers van Bureau Breetveld wettelijk gehouden zich aan de privacyregels van de AVG en de professionele codes van de beroepsgroep te houden. Vertrouwelijkheid en geheimhouding zijn gewaarborgd zoals omschreven. Bureau Breetveld slaat al zijn gegevens digitaal beveiligd achter firewall en wachtwoorden op de in de eigen praktijk gelegen computersystemen van Apple Company. Adresgegevens en boekhouding staan op de iCloud van Apple Company en deze is met een dubbel authenticatiesysteem beveiligd en kunnen alleen van het eigen (IP-) adres door Bureau Breetveld worden benaderd. Bureau Breetveld doet alles voor zover in onze macht om de vertrouwelijkheid en geheimhouding te bewaken en te borgen.

 

Bureau Breetveld zal cliënten informeren zodra er sprake is van hacking, datalekkage of verlies van gegevens en dossiers en zal er alles aandoen (conform de regelgeving en de AVG) om de gevolgen hiervan te beperken en de gegevens weer te herstellen.

 

Het personeel van Bureau Breetveld / de BV Breetveld Organisatie Adviseurs bestaat uit: de heer Oscar Breetveld, psycholoog, trainer en behandelaar en mevrouw Marga Webbe, secretaris van de BV, administrateur, planner en verantwoordelijk voor alle processen van financiële, IC/IT en administratieve organisatie en mede-eigenaar en mede aandeelhouder van de BV.

 

Als acteur tijdens trainingen worden door Bureau Breetveld op afroep professionals ingezet ten behoeve van de casuïstiek. Deze acteurs zijn professioneel opgeleid, hebben een ervaring van jaren, zijn ZZP-er en hebben een akte van geheimhouding en vertrouwelijkheid ondertekend.

 

Omschrijving van mogelijkheden van cliënt tot verzet, klacht, bezwaar, beroep, e.d.

Cliënten, cursisten en opdrachtgevers hebben het recht op verzet bij kwesties rond de registratie en verwerking van privacygevoelige persoonlijke informatie.

Let wel: het gevolg van verzet tot gegevensopslag en gegevensbewerking betekent helaas wel dat Bureau Breetveld in een dergelijk geval niet meer de overeengekomen dienstverlening kan uitvoeren en dat de afgesproken behandeling, training of begeleiding wordt afgebroken.

Klachten kunnen worden ingediend bij Bureau Breetveld / de BV Breetveld Organisatie Adviseurs. Bureau Breetveld heeft een interne klachtenregeling, zie aldaar op de site www.organisatiepsycholoog.nu.  Mocht u liever extern gaan met uw klacht, dan kan dat bijvoorbeeld via het NIP, zie aldaar, en via de NVPA. Op deze sites staan alle regels omtrent klacht, bezwaar en beroep.

Oscar Breetveld is onderworpen aan tuchtrecht. Graag horen wij van u als van plan bent een klacht in te dienen, wij zullen er alles aan doen om een dergelijke klacht concreet en snel aan te pakken en naar behoren conform regels en professie op te lossen.

 

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met ondergetekende.

 

 

Is ondertekend,

 

Oscar Breetveld

BV Breetveld Organisatie Adviseurs / BBOA / Bureau Breetveld

Dr J.R. Thorbeckelaan 99

2104 XJ Heemstede

Tel nr 023-529 87 70 en

tel nr 070-3 250 250,

mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Extra privacy-opmerkingen ten aanzien van (potentiële) cliënten die zich melden voor training, opleiding of cursus:

1. Inleiding

Voor ons staat een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens centraal. Dat geldt natuurlijk als u onze websites bezoekt, maar ook als u cliënt van ons bent. Onder cliënt wordt in dit verband verstaan: cursist, student, deelnemer, afnemer of opdrachtgever van Bureau Breetveld / BBOA / BV Breetveld Organisatie Adviseurs ter zake van training, opleiding, cursussen en MD.
Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de belangen van onze cliënten en bezoekers van onze websites van essentieel belang is voor onze trainingsactiviteiten.

2. Bescherming van persoonsgegevens
Zakelijke en persoonlijke gegevens van cliënten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs houdt zich aan de eisen die de AVG 2018 stelt.
Deze gegevens zullen dus nooit worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door justitiële autoriteiten wordt verlangd, of bij vooraf gegeven, expliciete en ondubbelzinnige toestemming van betrokkene als verstrekker van deze gegevens. In principe beroept Bureau Breetveld / de BV breetveld Organisatie Adviseurs zich zo lang als kan op het verschoningsrecht van de psycholoog NIP en registertherapeut.

3. Klikgedrag
Vanzelfsprekend zijn wij geïnteresseerd in de gegevens die iets zeggen over het bezoek aan onze websites. Op de websites van Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het klikgedrag, de meest gevraagde pagina's of de IP-adressen van onze bezoekers. Het doel hiervan is uitsluitend om de inrichting van onze websites te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op onze sites te zetten. Op deze wijze kan Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs de dienstverlening aan u verder optimaliseren. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt en niet met FaceBook of Google worden gedeeld.

4. Logbestanden
Elke computer op het internet heeft een eigen Internet Protocol-adres. Een IP-adres is een uniek cijfermatig adres, dat de officiële locatie op het internet weergeeft. Wij gebruiken IP-adressen uit de logbestanden om trends te analyseren, de site te beheren, om bewegingen van gebruikers te traceren en algemene demografische informatie en andere informatie te verzamelen voor eigen gebruik, site optimalisering, eigen marketing en eigen reclame. IP-adressen die door uw bezoek aan onze site bekend worden, zijn niet verbonden met persoonsgebonden informatie en worden door ons ook nimmer daaraan gekoppeld, aan derden gegeven of verkocht.

5. Cookies
Om het gebruikersgemak op onze sites te vergroten, maken wij gebruik van een mogelijkheid van uw internetbrowser die "cookie" wordt genoemd. Dit is een algemeen op Internet gebruikt klein bestandje dat persoonlijke (klik-) informatie kan verzamelen. Uw webbrowser plaatst ze op de harde schijf van uw computer. Wij maken gebruik van cookies om click-gebruik te traceren en om een evenwichtige belasting van onze sites te bewerkstelligen. Door dit gebruik van cookies kunnen we sneller en op een meer consistente wijze diensten leveren en deze in een latere fase eventueel afstemmen bij vervolgbezoek op onze sites. U heeft altijd de optie om uw browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd. Nadeel is echter dat dit de prestaties en het gebruik van de site negatief kan beïnvloeden. Informatie die door cookies gegenereerd wordt en die door uw bezoek aan onze site bekend is geworden, is niet verbonden met enige persoonsgebonden informatie en wordt door ons ook nimmer daaraan gekoppeld, aan derden bekend gemaakt of verkocht.

6. Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening (wanneer u een dienst afneemt of anderszins contact heeft met ons) legt Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs gegevens vast. Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst voor de levering van diensten, voor onze overige dienstverlening en om klanten van informatie en (nieuwe) diensten van Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs op de hoogte te houden. Dit laatste doen wij door middel van een nieuwsbrief, blogs of een marketing e-mail.
Indien u geen prijs stelt op onze nieuwsbrief of op informatie over (nieuwe) diensten dan kunt u dit ten alle tijde laten weten aan Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs. Zie onze adresgegevens onder aan deze verklaring. U kunt ook gebruik maken van de (un-)subscribe buttons op onze sites. Wij blokkeren in het geval van opzegging uw gegevens.

7. Specificatie van geregistreerde persoonsgegevens van cliënten inzake training, opleiding en cursus
In het kader van onze dienstverlening (wanneer u een dienst afneemt of een training, cursus, opleiding of een management development traject bij ons volgt) legt Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs de volgende gegevens vast:
a. naam (voornaam en achternaam),
b. adres (persoonlijk: straat, huisnummer, postcode en woonplaats),
c. adresgegevens van het bedrijf waar u werkt (alleen als u via dit bedrijf een training, cursus, opleiding of management development traject bij ons volgt),
d. e-mailadres (persoonlijk en/of zakelijk),
f. telefoonnummer (persoonlijk en/of zakelijk),
g. bank- of girogegevens, voor zover u zelf bij ons een training, cursus, opleiding afneemt en betaalt,
h. uw aan- of afwezigheid tijdens de verschillende trainings- of cursusdagen,

i. de door u zelf verstrekte gegevens inzake gerichte ontwikkelvragen, leerdoelen en casusinformatie

j. de gegevens volgens het na afloop van de dienstverlening te verstrekken evaluatieformulier,

k. of u wel, dan wel niet prijs stelt op toezending van onze nieuwsbrief,
l. bijlagen met algemene voorwaarden en een verwijzing naar de privacy-statement en

m. de klachtenregeling van Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs plus het NIP-klachtrecht indien aan de orde.

8. Specificatie van persoonsgegevens van opdrachtgevers
In het kader van onze dienstverlening (wanneer u als bedrijf of instelling een dienst afneemt of als u medewerkers een training, cursus, opleiding of een management development traject bij ons laat volgen) legt Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs de volgende gegevens vast:
a. naam contactpersoon (voornaam en achternaam),
b. adresgegevens van het bedrijf (straat, nummer, postcode en plaats),
c. e-mailadres van de contactpersoon (zakelijk),
d. telefoonnummer (zakelijk en/of persoonlijk),
e. bank- of girogegevens van de afdeling crediteuren (zakelijk),
f. het aanbod, inclusief kosten of begroting,
g. een lijst van de cursisten of deelnemers (met hun voornaam/achternaam, afdeling, functienaam, telefoonnummer, e-mailadres en vestigingsadres)
h. de aan- of afwezigheid van cursisten tijdens de verschillende trainings- of cursusdagen en mogelijke casus informatie,
i. of zij wel, dan wel niet prijs stellen op toezending van onze nieuwsbrief
j. de gegevens volgens het na afloop van de dienstverlening te verstrekken evaluatieformulier, hun leerdoelen en hun doelrealisatie,
k. bijlagen met algemene voorwaarden en een verwijzing naar de privacy-statement en de klachtenregeling van Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs plus het NIP-klachtrecht voor zover aan de orde.

9. Specificatie van bedrijfsgegevens bij maatwerk
In het kader van onze dienstverlening (wanneer u als bedrijf of instelling een bijzondere dienst afneemt of als u medewerkers een maatwerktraining, cursus, opleiding of een management development traject bij ons laat volgen) legt Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs naast de gegevens zoals omschreven in genoemde punt 9 de volgende gegevens vast:
a. beginsituatie / motief / vraagstelling van de opdrachtgever, zijn of haar NAW-E-URL gegevens, zijn of haar financiële gegevens zoals bank en rekeningnummer,
b. probleemstelling / probleemanalyse, geformuleerd in de offerte of het plan van aanpak door Breetveld cum suis,
c. doelstelling van de training of opleiding, specifieke leerdoelen van groepen of individuen,
d. doelgroep voor de training of opleiding,
e. inhoud en onderdelen van de training of opleiding of het MD-traject,
f. methodiek en/of aanpak van Breetveld cum suis,
g. uitvoering van de training, de opleiding of het MD-traject,
h. maatwerkbegroting van de training, de opleiding of het MD-traject,
i. het bovenstaande samengevat in een aanbod of plan van aanpak, inclusief financiële gegevens, kosten,
j. bijlagen met algemene voorwaarden en een verwijzing naar privacy-statement en de klachtenregeling van Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs en het NIP-klachtrecht voor zover aan de orde.

10. Verificatie
Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat een individuele afnemer zijn of haar persoonsgegevens verstrekt en/of een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt zonder een kopie te vragen.
Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat een zakelijke opdrachtgever de voor een deugdelijke overeenkomst noodzakelijke bedrijfsgegevens verstrekt en/of informatie via de Kamer van Koophandel beschikbaar stelt en/of een kopie van een inschrijving bij de Kamer van Koophandel overlegt.

11. Vertrouwelijkheid
a. Alle medewerkers, ingehuurde krachten en eventuele stagiairs van Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs verplichten zich jegens derden tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van zijn cliënten, afnemers of opdrachtgevers en van de bezoekers van zijn websites, tenzij uit wettelijke verplichtingen anders blijkt. Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs / Breetveld cum suis zullen in dit verband alle redelijkerwijs mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van zijn cliënten, afnemers of opdrachtgevers en van de bezoekers van zijn websites.
b. Alle medewerkers, ingehuurde krachten en eventuele stagiairs van Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs zullen geen inhoudelijke informatie openbaar maken ter zake van hetgeen BBOA tijdens de uit­voe­ring van een overeenkomst ter kennis heeft genomen, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen of Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs op grond van wetten en regels daartoe gehouden is.

c. Voor zover afnemers, cursisten, deelnemers of studenten natuurlijke personen zijn, vallen al hun gegevens onder het beroepsgeheim van Breetveld & de werking van de Wet Registratie persoonsgegevens en kan Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs / Breetveld cum suis zonder toestemming van betrokkenen inhoudelijke gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, ook niet aan het bedrijf waar zij werken.

12. Andere websites
Op de sites van Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Wij kunnen echter geen enkele verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de sites die u bezoekt naar aanleiding van onze links.

13. Wijzigingen van onze zijde
Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Check daarom regelmatig deze privacy statement voor het privacybeleid van Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs inzake training, opleiding, cursussen of management development, zodat u altijd op de hoogte kunt zijn van welke informatie wij verzamelen, hoe we die gebruiken en of we wel of niet en aan wie we welke informatie openbaar maken.

14. Wijzigingen van uw zijde
Wij stellen u hierbij tevens in kennis van het feit dat u conform de wet recht heeft de over u geregistreerde gegevens in te zien, te corrigeren of waar mogelijk te doen blokkeren of wissen. Indien u dit recht wenst uit te oefenen kunt u contact opnemen met Oscar Breetveld, zie gegevens hier beneden.

15. Vragen, opmerkingen of klachten
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs of wilt u geen nieuwsbrief dan wel informatie over (nieuwe) diensten ontvangen, dan kunt u dit melden via e-mail, telefoon of post op het hieronder volgende adres.
Heeft u klachten over het privacy beleid van Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs dan kunt u ons opbellen, e-mailen of gebruik maken van onze klachtenregeling, zie aldaar op onze sites.

Bureau Breetveld / BBOA / Breetveld Organisatie Adviseurs

dr. J.R. Thorbeckelaan 99
2104 XJ Heemstede

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

tel. nr: 023 529 87 70
tel. nr: 07 03 250 250

Let op s.v.p.: ons tweede vestigingsadres aan de Koningin Emmakade 107 te 2518 RN Den Haag betreft onze coachings- en therapieruimte en is geen correspondentieadres, gelieve hier geen post naar toe sturen.

 

023 5298770 | Bureau Breetveld | Thorbeckelaan 99 • 2104 XJ Heemstede | Kon. Emmakade 107 • 2518 RN Den Haag | 070 3250250